دوره و شماره: دوره 34، شماره 6 - شماره پیاپی 176، بهمن و اسفند 1400، صفحه 523-578 
ساخت زیست‌نانوحسگر گرمایی فراحساس بر پایه نانوکامپوزیت پلی‌پیرول-گرافن

صفحه 579-595

10.22063/jipst.2022.3089.2129

سکینه بهاری اردشیری؛ غلامرضا کیانی؛ ایوب کریم زاد قویدل؛ مهسا مهدوی نیا