دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 173، مرداد و شهریور 1400، صفحه 205-316 
مروری بر اسیدهای زیست‌پایه در تولید هیدروژل‌های پلیمر اَبَرجاذب هیبریدی

صفحه 207-231

10.22063/jipst.2021.1820

آلاله دباغی؛ هاجر جمشیدی؛ محمدجلال ظهوریان‌مهر؛ کوروش کبیری؛ علی رمضانی