دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 174، مهر و آبان 1400، صفحه 317-419