دوره و شماره: دوره 34، شماره 5 - شماره پیاپی 175، آذر و دی 1400 
اثر رزین اپوکسی جامد بر خواص پیش‌آغشته‌ اپوکسی- شیشه

صفحه 485-497

10.22063/jipst.2022.2994.2097

ایمان قلی‌پور؛ ایرج امیری امرایی؛ حسن فتاحی؛ مهرزاد مرتضایی