پیوندهای مفید

بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran)


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران (IPPI)


پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC)


دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه پلیمر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ


دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور


مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)


موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ (ICST)


انجمن علمی کامپوزیت ایران