دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383 
آمیخته PVC/NBR -SBR و استحکام پارگی مطلوب آن

10.22063/jipst.2004.448

محمد میرعلی بیداخویدی؛ مهرداد کوکبی؛ علی احمدی؛ محمود همتی