دوره و شماره: دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1383 
بررسی تولید پلی هیدروکسی آلکانوات (PHAs) در راکتور لجن فعال

صفحه 357-353

10.22063/jipst.2004.476

حسین گنجی‌دوست؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ مهدی برقعی؛ نادر مختارانی