دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383 
تهیه آلفا سلولز از خاک اره صنوبر

10.22063/jipst.2004.457

محمد پورجوزی؛ جمشید محمدی روشنده؛ شهرام نوایی زاده