مطالعه تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی بطری‌های PET طی مدت ماندگاری نوشابه‌های گازدار و اثر آن روی نفوذ گاز کربن دیوکسید


عنوان مقاله [English]

Study on the Variations in the Physico-mechanical Properties of PET Bottles During Shelf-life of Carbonated Beverages and its Effect on Permeation of CO2

نویسنده [English]

  • S.M.A.Ebrahimzadeh Moosavi