دوره و شماره: دوره 36، شماره 1 - شماره پیاپی 183، فروردین و اردیبهشت 1402 
تهیه میکروذرات ابرجاذب برای ساخت بتن با فراصوت‌دهی و بررسی عملکرد آن

صفحه 61-72

10.22063/jipst.2023.3297.2201

حسین بوهندی؛ مژده اشکانی؛ محمد رضا رستمی درونکلا؛ کوروش کبیری؛ مجید غیاث