دوره و شماره: دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1386 
پوشش دهی سطح سلول های جزایر لانگرهانس با پلی اتیلن گلیکول فعال شده

صفحه 529-538

10.22063/jipst.2008.737

سمیره هاشمی نجف آبادی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ عباس شجاع الساداتی؛ یاسوهیرو ایواناگا