دوره و شماره: دوره 29، شماره 6 - شماره پیاپی 146، بهمن و اسفند 1395 
ساخت، شناسایی و بررسی سازوکارهای گرفتگی غشاهای PVDF محتوی نانوذرات تیتانیم دی اکسید

صفحه 543-558

10.22063/jipst.2017.1442

یونس جعفرزاده؛ مهدی میرزا بابایی؛ محمد جواد شهبازی؛ برهان غفرانی؛ عرفان اسمعیلی؛ نیما رضایی؛ میثم مرادی