دوره و شماره: دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 532-441