دوره و شماره: دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 455-574