دوره و شماره: دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1388 
سنتز اتیلن بیس استئارامید ویژه پلیمر آکریلونیتریل- بوتادی ان- استیرن

صفحه 439-446

10.22063/jipst.2009.713

محمدعلی صیادنژاد؛ حمیدرضا غفاریان؛ محبوبه سعیدی؛ صادق فرجپور