دوره و شماره: دوره 18، شماره 6، بهمن و اسفند 1384 
کاربرد طراحی مرکب مرکزی در پژوهشهای صنایع سلولوزی: خمیرسازی باگاس با دی متیل فرمامید

صفحه 345-358

10.22063/jipst.2006.813

پژمان رضایتی چرانی؛ جمشید محمدی روشنده؛ شهرام نوایی ارده؛ محمد پورجوزی؛ حسین رسالتی؛ سعید کاظمی نجفی