اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدحسین بهشتی

مهندسی پلیمر استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.beheshtyippi.ac.ir
021-48662425

سردبیر

دکتر شهرام مهدی‌پور عطائی

شیمی پلیمر استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

s.mehdipourippi.ac.ir
021-48662494

مدیر داخلی

هاجر جمشیدی

شیمی مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

h.jamshidiippi.ac.ir
021-48662516

ویراستار

هاجر جمشیدی

شیمی مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

h.jamshidiippi.ac.ir
021-48662516

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمدرضا بهرامیان

مهندسی پلیمر استاد، دانشگاه تربیت مدرس

abahramianmodares.ac.ir
021-82884938

دکتر سیدحسن جعفری

علوم و مهندسی پلیمر استاد - دانشگاه تهران

shjafariut.ac.ir
021-61112857

دکتر اسماعیل قاسمی

مهندسی پلیمر استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

i.ghasemiippi.ac.ir
021-48662299

دکتر میرحمیدرضا قریشی

مهندسی شیمی استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.h.r.ghoreishyippi.ac.ir
012-48662434

دکتر محمدجلال ظهوریان‌مهر

شیمی استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.zohuriaanippi.ac.ir
021-48662451

دکتر مهرداد کوکبی

مهندسی پلیمر استاد - دانشگاه تربیت مدرس

mehrirmodares.ac.ir
021-88011001

دکتر ناصر محمدی

مهندسی پلیمر استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mohamadiaut.ac.ir
021-64542406

دکتر علیرضا مهدویان

شیمی پلیمر استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

a.mahdavianippi.ac.ir
021-48662051

دکتر حمید میرزاده

مهندسی پلیمر استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mirzadehaut.ac.ir
021-64542420

دکتر مهدی نکومنش حقیقی

شیمی پلیمر استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.nekoomaneshippi.ac.ir
021-48662436

دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه تربیت مدرس

evfmodares.ac.ir
021-82883338

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر کامیار شاملی

شیمی پلیمر دانشیار، دانشگاه تکنولوژی مونیخ

kamyarshameligmail.com
0000-0002-3955-4604

دکتر رضا فودازی

مهندسی شیمی دانشیار، دانشگاه اکلاهما

foudazi-lab.com
rfoudaziou.edu
0000-0001-6711-3390

دکتر بهنام قلعی

مهندسی شیمی دانشیار، دانشگاه کیوتو

www.pureosity.org
bghaleiicems.kyoto-u.ac.jp
0000-0003-2848-9138