بررسی اثر پروتون دار شدن و دوپه شدن الکتروشیمیایی بر رسانندگی پلی آنیلین بازی


عنوان مقاله [English]

Infuence of Electrochemical Protonation and Doping on the Electrical Conductivity of BasicPolyaniline

نویسندگان [English]

  • F. Nassiri
  • N. Arsalani
  • A. Entezami